Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYARINCA İŞVERENİN ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM KONULARINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
d) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

ACİL DURUM PLANLARI NASIL HAZIRLANIR?

• Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planları hazırlanır.
• Bu planlarda olası tüm acil durumlar belirlenir, acil durumların oluşmasına sebep veren etkenleri ortadan kaldırmak için alınacak önlemler belirlenir.
• Meydana gelecek acil durumun etkilerini minimum seviyede tutmak için alınacak tedbirler belirlenir.
• Acil durum ekipleri oluşturularak, acil durumlarda görevli olacak kişiler belirlenir. Bu kişilere ilgili eğitimler veriler.
• Periyodik olarak gerçekleştirilen tatbikatlarla acil durum planının geliştirilmesi sağlanır.

İŞ YERLERİNDE MEYDANA GELEBİLECEK ACİL DURUMLAR NELERDİR?

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:
a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Yangın ve patlama ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotaj ihtimali.