İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkın
da
bilgilendirmekle yükümlüdür. Tuna OSGB verdiği İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirir. 15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile İSG Eğitimlerini verecek kişi ve kurumlar belirlenmiştir.Yönetmeliğe Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri :

İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından ya da işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından eğiticilerin yönetmeliğin ekinde yer alan eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
Tuna OSGB çalışanların iş ve işyeri değişikliği, uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanımın ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitimler verir. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Yeni yönetmeliğe göre tehlike sınıflarına göre eğitim saatleri ve sıklıkları da değişmiştir. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince;
-Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat olmak üzere 3 yılda en az bir kere,
-Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat olmak üzere 2 yılda en az bir kere,
-Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olmak üzere yılda en az bir defa tekrarlanacaktır. Eğitimleri amacı işletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir.
Bu eğitimlerde çalışanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda ve karşılaşabilecekleri mesleki riskler ve bu riskler için alınması gerekli tedbirler konusunda bilinçlendirilirler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULARI 1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b)Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
d) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal ve fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve koruma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma